Centre concertat amb la Generalitat | Centro concertado con la Generalitat

generalitatbonrepos

Des del dia 1 d’Octubre de 2010, el nostre centre ha passat a formar part de la xarxa de residències concertades de la Generalitat de Catalunya. Ha estat un pas cap al futur on la concertació de places pren rellevància en el treball diari de la cura dels nostres clients. Aquesta nova situació ha produït el fet d’incorporar el nostra centre un treballador social i una terapeuta  ocupacional. En aquesta nova etapa després de 26 anys de residència privada esperem afrontar el futur amb un major pes en el mercat residencial.

Desde el día 1 de Octubre de 2010, nuestro centro ha pasado a formar parte de la red de residencias concertadas de la Generalidad de Cataluña. Ha sido un paso hacia el futuro donde la concertación de plazas toma relevancia en el trabajo diario del cuidado de nuestros clientes. Esta nueva situación ha producido el hecho de incorporar el nuestro centro un trabajador social y una terapeuta ocupacional. En esta nueva etapa después de 26 años de residencia privada esperamos afrontar el futuro con un mayor peso en el mercado residencial.

Deja un comentario